Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE, Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy

Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy

Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία είναι μια Δράση Συντονισμού, Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με στόχο στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Το έργο του ΣΣΚ CHOICE αναπτύσσεται σε 9 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)

tree trunk with green leaves

Ανάπτυξη του ΣΣΚ και των παρεχόμενων υπηρεσιών

brown and white paper bag

Επενδυτικές Δαπάνες του ΣΣΚ

Διάγνωση αναγκών καινοτομίας επιχειρήσεων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανοιχτή καινοτομία

person using laptop

Στοχευμένες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης

person in blue shirt writing on white paper

Αξιολόγηση: Ποιότητα Υπηρεσιών & Μέτρηση Αντικτύπου

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Δικτύωση του ΣΣΚ και Σχέδιο Βιωσιμότητας

black and silver laptop computer

Διαχείριση Έργου

Επικοινωνία και Προβολή

Κυκλική Οικονομία

Eναλλακτική της παραδοσιακής «γραμμικής» οικονομίας (παραγωγή, χρήση, απόρριψη), όπου τα προϊόντα κρατούνται σε χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο, εξάγεται η μέγιστη δυνατή αξία από τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα, ακολουθούμενη από την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και των υλικών τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

round brown and black logo

Choice for SMEs: Ποιες υπηρεσίες παρέχουμε

Ο ΣΣΚ CHOICE θα χρησιμοποιήσει ως βάση τη μεθοδολογία INSPIRE για να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας το οποίο περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών καινοτομίας ανά επιχείρηση, ως αφετηρία ανάπτυξης μιας στρατηγικής ανοιχτής καινοτομίας 
 • Εργαστήρια Καινοτομίας για επιχειρήσεις (και διαμεσολαβητές) για την εφαρμογή στρατηγικής ανοιχτής καινοτομίας και τη μεθοδολογία INSPIRE 
 • Δίκτυα μάθησης ομότιμων μελών (peer-to-peer learning networks) για να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν στρατηγικές ανοιχτής καινοτομίας και να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Παραδείγματα εφαρμογής: Profinet (www.brighton.ac.uk/businessservices/profitnet/), Plato (https://platodublin.ie) 
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική καινοτομίας (innovation coaching). Παραδείγματα εφαρμογής: Πρόγραμμα SME Instrument για τις καινοτόμες ΜΜΕ της ΕΕ (https://ec.europa.eu/easme/en/section/smeinstrument/coaching-under-eic) 
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την αναγνώριση κατάλληλων συνεργασιών και το σχεδιασμό έργων (projects) ανοιχτής καινοτομίας που να έχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα για την επιχείρηση
depth of field photography of man playing chess

About Choice: Το Έργο

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE, Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy: Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία είναι μια Δράση Συντονισμού, Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με στόχο στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE αναπτύσσεται από την εταιρεία συμβούλων επιχειρηματικότητας & καινοτομίας PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ που λειτουργεί ως Φορέας Αρωγός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του, αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας. 

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας CHOICE είναι ο μόνος με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εστιάζει στο θεματικό άξονα Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη και ένας από του 35 που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο.

Η υλοποίηση του CHOICE στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5076378 και ειδικό κωδικό αριθμό ΓΓ1CL-0057244.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας CHOICE στοχεύει στην υποστήριξη 50 επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων της οικονομίας (αγροδιατροφή – βιομηχανία τροφίμων, συσκευασία,  εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση, καθαρή ενέργεια & εξοικονόμηση) μέσα από διαφορετικές διαδρομές ανάπτυξης των ικανοτήτων καινοτομίας τους. 

white and brown wooden framed glass window

Ποιοι είναι οι στόχοι του Choice

 1. Η παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για τη διάγνωση των αναγκών καινοτομίας & την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανοιχτής καινοτομίας 
 2. Η προσφορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την ανάπτυξη συνεργασιών ανοιχτής καινοτομίας σύμφωνα με τις αρχές του Open Innovation 2.0 
 3. Η δικτύωση με επιχειρήσεις, συμβούλους, ερευνητικούς φορείς  και διαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν διαδικασίες ανοιχτής καινοτομίας 
 4. Η Βιώσιμη ανάπτυξη του ίδιου του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας σε ρεαλιστικό επιχειρηματικό μοντέλο. 
 • Υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών καινοτομίας για 50 επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των επιχειρήσεων στην ανοικτή καινοτομία
 • 3 Εργαστήρια Ανοικτής Καινοτομίας (masterclass) 30 επιχειρήσεις
 • Δίκτυο μάθησης και συνεργασίας επιχειρήσεων
 • 15 επιχειρήσεις 12 επιχειρηματικές συναντήσεις
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική καινοτομίας (innovation coaching) για επιχειρήσεις
 • 20 επιχειρήσεις 10 σύμβουλοι ανοικτής καινοτομίας
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική καινοτομίας (innovation coaching) για κάθε μια από 20 συμμετέχουσες επιχειρήσεις
 • Active Brokerage Services 
 • 30 ενεργές συνδέσεις ανοικτής καινοτομίας 
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την αναγνώριση κατάλληλων συνεργασιών
 • 3 Bootcamps  30 επιχειρήσεις & ερευνητικά κέντρα 
 • Πλατφόρμα Ανοικτής Καινοτομίας 
 • Πρόσβαση των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα Inspire 
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική εργαλειοθήκη (etoolkit)
 • Διαγνωστικά εργαλεία, 114 case studies SMEs, 128 business tools
 • Handbook για την υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία
 • Προωθητικές Ενέργειες
 • 3 events

Το προσδοκώμενο αντίκτυπο του ΣΣΚ CHOICE, αφορά:

 • Τους φορείς υποστήριξής και τους Διαμεσολαβητές της Ανοικτής Καινοτομίας με την χρήση του υποστηρικτικού υλικού το οποίο διατίθεται αναρτημένο στην διαδικτυακή πλατφόρμα 
 • Την ολοκληρωμένη κατανόηση των στρατηγικών, των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών που εμπλέκονται στην Ανοιχτή Καινοτομία
 • Την δυνατότητα στρατηγικών Ανοιχτής Καινοτομίας που σχετίζονται με το περιβάλλον τους, τις στρατηγικές προκλήσεις και τις επιχειρηματικές τους ευκαιρίες
 • Την αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης  για την εφαρμογή της Ανοιχτής Καινοτομίας με τακτικό και συστηματικό τρόπο
 • Τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω νέων τρόπων απόκτησης αξίας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων
 • Την κινητοποίηση των φορέων Ανοιχτής Καινοτομίας (π.χ. εταίρους, μεσάζοντες, φορείς υποστήριξης, φορείς χάραξης πολιτικής) για να ξεκινήσουν και να ανοίξουν το σύστημα καινοτομίας ΣΣΚ CHOICE
 • Η δραστηριότητα του ΣΣΚ CHOICE αναπτύσσεται σε 9 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 
 • ΠΕ1 Ανάπτυξη του ΣΣΚ και των παρεχόμενων υπηρεσιών: 
 • Δράση 1.1 Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διάγνωσης Αναγκών Καινοτομίας 
 • Δράση 1.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την Ανοιχτή Καινοτομία 2.0: Ανάπτυξη Εργαστηρίων Ανοιχτής Καινοτομίας 
 • Δράση 1.3 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την Ανοιχτή Καινοτομία 2.0: Ανάπτυξη Δικτύου Μάθησης ομότιμης συνεργασίας 
 • Δράση 1.4 Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: Ανάπτυξη Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Καινοτομίας 
 • Δράση 1.5 Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: Ανάπτυξη Πλαισίου Ενεργών Συνδέσεων με εταίρους Ανοιχτής Καινοτομίας 
 • Δράση 1.6 Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: Ανάπτυξη Εργαστηρίων bootcamp για Ανοιχτή Καινοτομία 
 • Δράση 1.7 Οργανωτική Δομή ΣΣΚ CHOICE 
 • ΠΕ2 Επενδυτικές Δαπάνες του ΣΣΚ 
 • Δράση 2.1 Επενδύσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις 
 • Δράση 2.2 Επενδύσεις σε Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμό 
 • Δράση 2.3 Επενδύσεις σε Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 
 • Δράση 2.4 Επενδύσεις σε Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία 
 • ΠΕ3 Διάγνωση αναγκών καινοτομίας επιχειρήσεων 
 • Δράση 3.1 Επιλογή και Εκπαίδευση 5 ΚΑΜ 
 • Δράση 3.2 Διάγνωση αναγκών καινοτομίας 50 επιχειρήσεων 
 • Δράση 3.3 Συγγραφή 50 reports διάγνωσης αναγκών καινοτομίας
 • ΠΕ4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανοιχτή καινοτομία 
 • Δράση 4.1 Υλοποίηση 3 Εργαστηρίων Ανοιχτής Καινοτομίας (20 επιχειρήσεις) 
 • Δράση 4.2 Κατάρτιση 3 Facilitators Δικτύου Μάθησης ομότιμης συνεργασίας 
 • Δράση 4.3 Υλοποίηση 1 Δικτύου Μάθησης ομότιμης συνεργασίας (12-14 επιχειρήσεις) 
 • ΠΕ5 Στοχευμένες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης 
 • Δράση 5.1 Επιλογή και Εκπαίδευση Συμβούλων Ανοιχτής Καινοτομίας (10 σύμβουλοι) 
 • Δράση 5.2 Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Καινοτομίας (10 επιχειρήσεις) 
 • Δράση 5.3 Υλοποίηση 30 Ενεργών Συνδέσεων Ανοιχτής Καινοτομίας
 • Δράση 5.4 Εκπαίδευση διαμεσολαβητών εργαστήριων Bootcamp (5 διαμεσολαβητές) Δράση 5.5 Υλοποίηση 3 εργαστήριων συν-δημιουργίας Bootcamp (30 επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς) 
 • ΠΕ6 Αξιολόγηση: Ποιότητα Υπηρεσιών & Μέτρηση Αντικτύπου 
 • Δράση 6.1 Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης 
 • Δράση 6.2 Έρευνα πεδίου με συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
 • Δράση 6.3 Έρευνα πεδίου με στελέχη εκτός της ωφελούμενης επιχείρησης που συμμετείχαν στην προετοιμασία ή την υλοποίηση των διαδικασιών ανοιχτής καινοτομίας 
 • Δράση 6.4 Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί 
 • Δράση 6.5 Αναγνώριση της επίπτωσης των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων σε επίπεδο καινοτομίας και οικονομίας 
 • ΠΕ7 Δικτύωση του ΣΣΚ και Σχέδιο Βιωσιμότητας 
 • Δράση 7.1 Μία (1) Ημερίδα συζήτησης με τη ΓΓΕΚ για τα αποτελέσματα του έργου ειδικά όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία 
 • Δράση 7.2 Δύο (2) Ημερίδες ενημέρωσης με στρατηγικούς ‘παίκτες’ στην Κυκλική Οικονομία 
 • Δράση 7.3 Δημιουργία ενός Handbook για την υποστήριξη της ανοιχτής καινοτομίας στη Κυκλική Οικονομία 
 • Δράση 7.4 Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου για το ΣΣΚ Πακέτο Εργασίας 8 Διαχείριση Έργου 
 • ΠΕ8 Διαχείριση Έργου 
 • Δράση 8.1 Οδηγός Εφαρμογής του έργου 
 • Δράση 8.2 Τρείς (3) Συναντήσεις Advisory Board 
 • Δράση 8.3 Τέσσερις (4) Συναντήσεις παρακολούθησης προόδου 
 • Δράση 8.4 Τέσσερις (4) Εκθέσεις προόδου εργασιών
 • ΠΕ9 Επικοινωνία και Προβολή 
 • Δράση 9.1 Στρατηγική Επικοινωνίας και Προβολής 
 • Δράση 9.2 Ανάπτυξη Website 
 • Δράση 9.3 Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη 
 • Δράση 9.4 Ανάπτυξη και δημοσιοποίηση 2 βίντεο προβολής 
 • Δράση 9.5 Ανάπτυξη, δημοσίευση και ηλεκτρονική προώθηση δύο Ετήσιων Εκθέσεων (Annual Reports)